Informace pro pacienty

01 Co je registrace a k čemu slouží?

Každý pacient starší 18 let má právo vybrat si jednoho praktického lékaře (děti do 19 let praktického lékaře pro děti a dorost) a zaregistrovat se k němu. Na rozdíl od lékařů-specialistů, kteří se starají o vybrané úseky pacientova těla a duše, registrující lékař si udržuje přehled o celkovém zdravotním stavu pacienta, provádí mu preventivní prohlídky, posílá jej na odborná vyšetření k lékařům-specialistům, z jejich závěrů skládá celkovou diagnózu a navrhuje další léčebné postupy. Podle předpisů přísluší registrujícímu lékaři i některé úřední výkony, jako je potvrzování různých přihlášek, žádostí, pojistek, pracovních neschopností a podobně. Pokud si pacient žádného registrujícího lékaře nezvolí, může se stát, že přehlédne počáteční stádium vážné choroby nebo onemocní chorobou, proti níž existuje očkování, ale pacient je nevyužil. Vztah mezi pacientem a registrujícím lékařem vyžaduje velkou důvěru, bez které nemůže lékař pacienta úspěšně léčit. Proto má i lékař možnost pacientovu žádost o registraci v odůvodněných případech odmítnout.


02 Jak mám postupovat při narození dítěte?

Jestliže jste nastávající rodiče a vybrali jste si mne jako registrujícího lékaře pro své dítě, kontaktujte naše zdravotnické zařízení před narozením dítěte osobně, telefonicky nebo elektronicky. K elektronické registraci můžete využít formulář Žádost o registraci. Datum propuštění z porodnice a adresu pobytu dítěte nám oznamte telefonicky nejpozději v den propuštění. Na udané adrese Vás osobně navštívím v následující pracovní den po propuštění z porodnice a provedu vstupní prohlídku dítěte. Registraci Vám písemně potvrdím při Vaší první návštěvě v ordinaci.


03 Jak mám postupovat při objevení příznaků nemoci?

Ohrožení života

Jestliže příznaky ohrožují život dítěte (krvácení, potíže s dýcháním, zástava srdce, silné střevní potíže, silné bolesti břicha, nezvladatelná horečka, otrava), poskytněte první pomoc a ihned volejte Rychlou zdravotní pomoc linku 155 nebo 112.

Neprodlená lékařská pomoc
Jestliže příznaky zjevně neohrožují život dítěte, ale vyžadují podle Vašeho názoru neprodlenou lékařskou pomoc, v provozní době volejte do naší ordinace. Mimo naši dobu volejte nebo osobně kontaktujte Lékařskou službu první pomoci pro děti a dorost, kterou v našem regionu zajišťuje:
Nemocnice Písek, Čapkova 589, tel.382 772 180, ordinační doba Po-Pá 16-20h, So-Ne 8-20h.

Běžná lékařská pomoc
Jestliže příznaky podle Vašeho názoru nevyžadují neprodlenou lékařskou pomoc, poskytněte dítěti pomoc podle svých znalostí a zkušeností a dostavte se následující pracovní den do ordinace pokud možno hned na začátku ordinační doby. Při pozdějším příchodu již nelze v týž den provést některá laboratorní vyšetření, což ztěžuje a prodlužuje diagnostiku nemoci.


04 Jaké změny mám lékaři oznamovat?

Svému registrujícímu lékaři oznamte do 8 dnů každou změnu zdravotní pojišťovny, změnu druhu zdravotního pojištění, změnu registrujícího lékaře, změnu bydliště, propuštění z ústavního léčení a závažnou změnu zdravotního stavu. K oznámení můžete využít elektronický formulář Oznámení změny.


05 K jakým zdravotním službám je nutný písemný souhlas?

V naší ordinaci vyžadujeme písemný souhlas k provedení každého nepovinného očkování a k aplikaci každého antibiotika injekcí. Písemnou formu vyžadujeme také k odmítnutí očkování, které je hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Pro vyjádření písemného souhlasu nebo písemného nesouhlasu s poskytnutím zdravotní služby můžete využít příslušný formulář na stránce Dokumenty.


06 Kdo má přístup k mé zdravotnické dokumentaci?

Zdravotnická dokumentace vedená lékařem o pacientovi je majetkem lékaře. Pacient, jeho zákonný zástupce a zmocněné osoby mohou do dokumentace nahlížet, pořizovat si výpisy a kopie.


07 Kdy a jak k vám mohu přeregistrovat dítě od jiného lékaře?

Zaregistrovat se k nám může pacient do 19 let věku, který se v uplynulých 3 měsících nezaregistroval k jinému praktickému lékaři pro děti a dorost ani k praktickému lékaři pro dospělé. Splňujete-li Vaše dítě tato kritéria, vyplňte a odešlete formulář Žádost o registraci a do 5 pracovních dnů očekávejte naši odpověď. V případě přijetí registrace si vyžádáme výpis ze zdravotní dokumentace od Vašeho dosavadního registrujícího lékaře a po jeho obdržení Vás pozveme na vstupní prohlídku.


08 Kdy a jak mám dítě objednat na preventivní prohlídku?

Je-li u nás dítě zaregistrováno, nemusíte se starat o termíny zákonem stanovených preventivních prohlídek. Ve stanovených termínech Vás na ně telefonicky objedná naše zdravotní sestra. Chcete-li se objednat na mimořádnou zdravotní prohlídku (např. sportovní, profesní, řidičskou apod.), zavolejte nám v provozní době


09 Kdy a jak mohu od vás přeregistrovat dítě k jinému lékaři?

Jestliže jste se dohodli na nové registraci s jiným lékařem, sdělte mu naši adresu, případně kontakt na náš e-mail a web. Nám sdělte pro kontrolu jméno a adresu Vašeho nového registrujícího lékaře. K tomu můžete využít formulář Odregistrace. Na písemnou nebo elektronickou žádost o Výpis ze zdravotní dokumentace zašleme Vašemu novému registrujícímu lékaři výpis z naší zdravotní dokumentace.


10 Kdy a jak mohu požádat o návštěvu lékaře doma?

Návštěva lékaře v domácím prostředí je hrazena z veřejného zdravotního pojištění pouze v případě, že zdravotní stav pacienta neumožňuje jeho přepravu do ordinace a zpět běžným dopravním prostředkem, jakým je např. osobní automobil. Požadavek na návštěvu lékaře hlaste telefonicky během dopolední provozní doby ordinace. Lékař se dostaví v nejbližším volném termínu, čas návštěvy však nelze předem určit. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, volejte Rychlou zdravotní pomoc linku 155 nebo 112.


11 Mohu požádat o vystavení elektronického receptu?

V naší ordinaci v současné době elektronické recepty nevystavujeme. V případě zájmu většího počtu pacientů jsme připraveni tuto službu zavést.


12 Potřebuji ohodnotit následky úrazu pro pojišťovnu...

Následky úrazu hodnotíme obvykle na základě odborných nálezů lékařů-specialistů, kteří úraz léčili. Tyto nálezy nám předložte současně s formulářem hlášení úrazu Vaší úrazové pojišťovně. Vyplňování provádíme obvykle na konci denní provozní doby po zdravotních prohlídkách pacientů. Vyplnění formuláře ani bodové ohodnocení úrazu není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.


13 Potřebuji potvrdit přihlášku do školy nebo jiný doklad...

Přihlášky do školy (mateřská škola, střední škola, vysoká škola) a některé další doklady potvrzujeme obvykle bez vyšetření. V případě potřeby Vás objednáme na kontrolní prohlídku. Vyplňování a potvrzování dokladů provádíme obvykle na konci denní provozní doby po zdravotních prohlídkách pacientů. Vyplňování ani potvrzování dokladů není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.


14 Potřebuji potvrdit zdravotní způsobilost k nějaké činnosti...

Zdravotní způsobilost (např. k řízení vozidel, k držení střelné zbraně, k výkonu profese, ke sportovní činnosti, k účasti na zotavovací akci apod.) potvrzujeme na základě lékařské prohlídky, na kterou je třeba se předem objednat. Můžete k tomu využít náš elektronický formulář Objednávka vyšetření.


15 S kým mohu poslat dítě k lékaři?

Nezletilý pacient mladší 15 let může být podle zákona ošetřen pouze v přítomnosti a se souhlasem svého zákonného zástupce nebo jím písemně zmocněné oprávněné osoby (např. babičky). Ke zmocnění můžete využít příslušný formulář na stránce Dokumenty.